BIM Awards 2018

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden « evenementen en opleidingen »

  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten van adviesverlening en/of de abonnementsovereenkomsten en/of de overeenkomsten met betrekking tot evenementen en opleidingen tussen EBP (waarvan de merken EBP, EBP Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild deel uitmaken) enerzijds en de klant anderzijds, zelfs in het geval dat zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door EBP aan de klant werden bevestigd.
  2. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere algemene voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten en voor de overeenkomsten voor seminaries/opleidingen of evenementen.
    Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van EBP. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
  3. De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.
  4. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening en/of de diensten zoals overeengekomen in de abonnementsovereenkomst levert EBP een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefactureerd.
  5. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

Bijzondere voorwaarden geldig bij deelname aan seminaries/opleidingen en evenementen

Elke deelnemer ontvangt een bevestiging met alle gegevens over de praktische organisatie van de opleiding/seminarie en een factuur. De annulatie van een deelname aan een opleiding dient schriftelijk gemeld te worden per mail op het adres dcn@bouwkroniek.be.

In geval van een annulatie minstens 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar zal de deelnemer zich gratis kunnen inschrijven voor een opleiding van gelijke waarde op een latere datum;

In geval van een annulatie later dan 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding doch nog vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar heeft de deelnemer recht om zich voor een opleiding op later tijdstip in te schrijven waarop hij een korting zal genieten van 50% van de initiële prijs ervan (niet cumuleerbaar met andere kortingen);

Een deelnemer die voor welke reden dan ook afwezig is op de opleiding, zonder het schriftelijk te hebben gemeld, zal de factuur voor de opleiding waarvoor werd ingeschreven dienen te betalen en zal in geen enkel geval recht hebben op bijzondere herinschrijvingsvoorwaarden;

In geval van annulatie van de opleiding door de organisatoren, zal de deelnemer de keuze hebben zich gratis in te schrijven op een gelijkwaardige opleiding van EBP aan dezelfde voorwaarden, of de terugbetaling kunnen vragen.

Annulering bij evenementen :

tot 4 weken voor aanvang van de conferentie kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van de conferentie bent u 50 % van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de conferentie bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door EBP, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van de inschrijving van de klant voor een opleiding en/of evenement van EBP. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de klant te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten van EBP. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. Elk ander bedrijf van EBP, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant schriftelijk contact opnemen met EBP, op volgend adres: EBP – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be.

Scroll to Top
Notice: Undefined property: PLL_Cache_Compat::$options in /data/sites/web/bimawardsbe/www/wp-content/plugins/polylang/integrations/cache/cache-compat.php on line 38